چرا مدیرعامل پرسپولیس باید پاسخ طلبکاران استقلال را بدهد؟