در‌آمد می‌ودر از رقابت با پاکیائو، هر ثانیه ۲۵۰ هزار تومان