برای اولین بار در ایران، درهای ورزشگاه به‌روی زنان در قم باز شد! |تصویر|