هواداران استقلال بیایند تا همان 10 درصد به تراکتور برسد | کرار گفت قول هایی به من داده اند و به تیم نیام