فرید کارگردان «از زندگی نترس» شد/ احتمال تهیه کنندگی مستانه مهاجر