مناقشه دولت با احزاب بر سر قانون انتخابات، مصر را مضحکه دنیا کرده است