تاسیس 8 رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور لرستان