مطالبه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توسط فرهیختگان