گزارش آماده ارایه به صحن است/در صورت تصویب مجلس گزارش به قوه قضاییه ارجاع می شود