خریدار پرسپولیس: فقط کشتی تفریحی ام ۳میلیون دلار می ارزد