راه اندازی 3 مجتمع خدمات خودرویی در شمال شرق تهران