علی مطهری: این جمله که «تصمیم نظام است و نباید حرفی بزنیم» یعنی چه؟