۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه معتکف شدند