مکاتبات جدید نفتی زنگنه و نوبخت/ بازگشایی اعتبارات جدید نفتی