کارگرانی که در میدان های بی نان،میان بغض ها و بقچه ها فراموش شده اند