۸۸۰ کیلومتر کابل خودنگهدار برق در لرستان نصب می شود