تاکید تویسرکانی بر اهمیت مالکیت معنوی در راستای اقتصاد مقاومتی