توافق و وحدت، محور نشست‌های پایداری، موتلفه و رهپویان