دوست دارم سال بعد هم در پرسپولیس بمانم / من هم خطا کنم، برانکو برخورد می کند