170خانواده دارای معلول برای دریافت وام بلاعوض مسکن معرفی شدند