سينما روايت با نمايش «بدون مرز عشق ۳» به قلب داعش مي‌زند