رزمایش بزرگ «الی بیت المقدس» در قزوین برگزار می شود