مدیرکل استاندارد تهران خبر داد: بازرسی از مخازن CNG تاکسی‌ها در تهران