انتقال نیروی مازاد آموزش و پرورش به سایر دستگاه‌ها/ آزمون استخدامی مردادماه برگزار می‌شود