معاون وزیرآموزش وپرورش:مطالبات فرهنگیان تا هفته آینده پرداخت می شود