دولت و مجلس به آموزش و پرورش و معلمان توجه ویژه دارند