ایوبی حکم دبیری جشنواره سی‌وچهارم را به نام «محمد حیدری» زد