اکثر پرونده‌های ارجاعی به هیئت نظارت مربوط به شکایت دولت از نمایندگان است