ورزشکار چهارمحالی مدال نقره مسابقات قهرمانی کوراش آسیا کسب کرد