امتیاز دادن به غربی‌ها نباید خاطرات تلخ گذشته را تکرار کند