عدم حضور داروساز در داروخانه آسیب های جبران ناپذیری در پی دارد