ساکنان بافت های فرسوده پایتخت هنگام نوسازی از تراکم تشویقی بهره مند می شوند