توافق وزرای جنبش فتح برای تأکید بر حق بازگشت در «یوم‌النکبه»