خوزستان مقام اول کشوری در بازارچه های موقت صنایع دستی را کسب کرد