موضوع ترامادول فقط در حد حدس و گمان است | منشور اخلاقی نیکبخت را سوزاند، درباره صادقیان چنین قصدی ندا