ارتش از تجربیات دفاع مقدس استفاده می‌کند نه تاکتیک‌های آن