گردشی در بانک گردشگری/ حکایت بانک‌هایی که با اسم خود سنخیتی ندارند