تابش: فیلمسازان ایرانی می‌توانند تجربیات خود را به سینماگران سوری منتقل کنند