جشنواره فاوا فرصتی مناسب برای شناسایی شرکت‌های نوپا است