فرماندار روحانی در میتینگ سیاسی احمدی نژاد چه می کرد؟!