امام حسین(ع) توصیه کرده بود حاج مرزوق به ایران بیاید