عدم نظارت دلیل مشترک افزایش قیمت ها در همه شرایط/ تاثیر اظهارات بی مورد برخی از کارشناسان و وزرا بر اف