شوخی های عابدزاده باز هم قربانی گرفت/این بار علی دایی!