برگزاری نشست هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری تهران