متاسفم که خبر درگیری فروزان و مربیان استقلال در رستوران به بیرون می رود