اقدام جالب یک شرکت بیمه ای؛ پراید و پیکان تخفیف شخص ثالث نمی گیرند