دانش آموختگان مراکز علمی کاربردی کمترین میزان بیکاری را دارند