امتیاز در مذاکرات نباید خاطرات تلخ گذشته را تکرار کند