له شدن وانت زیر چرخ های کامیون در جاده اهواز/تصاویر