قالیبافان بیمه‌شده از خدمات مستمری و درمان برخوردار می‌شوند